Stanovisko SR AVTČ k sezónní energetické účinnosti

Datum: 13.6.2016
Stanovisko AVTČ k hodnocení tepelných čerpadel podle jejich sezonní energetické účinnosti (ηS): Od září 2015 musí být tepelná čerpadla opatřena energetickými štítky a výrobci musí mimo jiné udávat i sezonní energetickou účinnost svých tepelných čerpadel (dále označovanou jako ηS).

Stanovisko AVTČ k hodnocení tepelných čerpadel podle jejich sezonní energetické účinnosti (ηS).

Od září 2015 musí být tepelná čerpadla opatřena energetickými štítky a výrobci musí mimo jiné udávat i sezonní energetickou účinnost svých tepelných čerpadel (dále označovanou jako ηS).

Státní fond životního prostředí, který administruje program Nová zelená úsporám a tzv. „kotlíkové dotace“, zveřejňuje údaje deklarované výrobci tepelných čerpadel včetně ηS.  Zpočátku tyto údaje zveřejňoval ve formě tabulky a mnoho uživatelů, prodejců tepelných čerpadel i webových serverů je stále využívá k porovnávání tepelných čerpadel a prokázání, které tepelné čerpadlo je nejlepší.

AVTČ jako sdružení odborných firem v oboru důrazně upozorňuje, že takovéto porovnávání neodpovídá realitě při provozu tepelných čerpadel v konkrétním domě v podmínkách České republiky. 

Důvody jsou následující:

1)      Pro sjednocení údajů v EU jsou hodnoty ηS zveřejňované SFŽP platné pro oblast průměrných klimatických podmínek. Česká republika však patří do oblasti s chladnými klimatickými podmínkami. Ve srovnání pak některá tepelná čerpadla mohou dosahovat lepších výsledků v chladném klimatu, jiná v teplejším klimatu.

DOSAŽENÉ HODNOTY ηSE LIŠÍ PODLE KLIMATICKÝCH PODMÍNEK A POŘADÍ TČ DLE ηS SE ZA JINÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MŮŽE ZMĚNIT.

2)      Hodnoty platí pouze pro dům o tepelné ztrátě stejné jako je Prated  zvolené pro stanovení ηS . To je většinou přesná optimální tepelná ztráta domu, při které je hodnota ηS nejvyšší a pro dům o jiné velikosti bude téměř vždy nižší.

UDÁVANÁ SEZONNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST ηS BYLA STANOVENA PRO DŮM O TEPELNÉ ZTRÁTĚ VELIKOSTI Prated. V JINÉM DOMĚ BUDE JEJÍ HODNOTA TÉMĚŘ VŽDY NIŽŠÍ.

 

3)      Tepelná čerpadla s možností chlazení získávají při výpočtu výrazně vyšší hodnotu ηS, než naprosto stejné tepelné čerpadlo určené jen pro topení. A to bez ohledu na to, jestli chlazení využijete nebo nevyužijete.

DVĚ NAPROSTO STEJNÁ TEPELNÁ ČERPADLA, Z NICHŽ JEDNO BUDE UMOŽŇOVAT CHLAZENÍ, BUDOU NA STEJNÉM DOMĚ PRO TOPENÍ PRACOVAT NAPROSTO STEJNĚ. PŘESTO UDÁVANÁ HODNOTA ηS JE U MODELU S CHLAZENÍM VYŠŠÍ.

 

4)      ηS je stanovena pro nepřerušovaný provoz TČ. Díky tomu TČ s proměnným výkonem (INVERTORY) pracují dlouhou dobu na nižší výkon a tedy efektivněji. Pokud bude jejich provoz přerušován signálem HDO, budou po nuceném odstavení signálem HDO pracovat na vysoký výkon s nižší efektivitou.  Jejich provoz nebude tak efektivní a kvůli tomu nebudou dosahovat deklarovaných hodnot ηS. Proto jejich dodavatelé většinou doporučují jejich provoz signálem HDO neblokovat.

U ON/OFF TČ nemá provoz přerušovaný signálem HDO vliv na efektivitu jejich práce a ηS.

U TČ S PROMĚNNÝM VÝKONEM (INVERTOR) MUSÍTE VZÍT PŘI POROVNÁNÍ V ÚVAHU VYŠŠÍ CENU ELEKTŘINY V JEDNOTARIFNÍM SYSTÉMU (NEBO SNÍŽENÍ HODNOTY ηS VLIVEM OVLÁDÁNÍ HDO), U TEPELNÉHO ČERPADLA ON/OFF MŮŽETE VYUŽÍT LEVNĚJŠÍ SAZBU D57d, ANIŽ BY TO MĚLO VLIV NA JEHO DOSAŽENÉ ηS.

 

5)      Hodnoty ηS se výrazně mění podle otopného systému. Udávají se dvě různé hodnoty ηS - pro nízkoteplotní aplikaci (podlahové topení - 35°C) nebo středněteplotní aplikaci (velkoplošné radiátory – 55°C).

UDÁVAJÍ SE DVĚ HODNOTY ηS PRO NÍZKOTEPLOTNÍ A STŘEDNĚTEPLOTNÍ APLIKACE (OTOPNÉ SYSTÉMY) A JEJICH HODNOTY SE VÝRAZNĚ LIŠÍ. TYP VAŠEHO OTOPNÉHO SYSTÉMU ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJE VELIKOST REÁLNĚ DOSAŽENÉHO ηS.

6)      ηS a další údaje jsou dle nařízení Evropské komise udávány výrobcem. Dle nařízení musí být hodnoty splněny s max. 8% odchylkou.  Kromě této povolené tolerance vždy uvažte i důvěryhodnost těchto hodnot.

HODNOTY ηS TČ V SEZNAMU DOTOVANÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL SFŽP JSOU ÚDAJE VÝROBCE, SFŽP JE NIJAK NEOVĚŘUJE ANI NEGARANTUJE JEJICH SPRÁVNOST.

 

7)      Samotná norma EN 14825, podle které se provádí měření a výpočet pro stanovení ηS, má jinou metodiku měření pro invertorová a ON/OFF tepelná čerpadla, takže jejich vzájemné porovnání je přinejmenším velmi problematické. Navíc norma umožňuje výrobcům volit si vstupní parametry, které zásadně ovlivňují výsledné hodnoty ηS.

PRO STEJNÉ TEPELNÉ ČERPADLO LZE RŮZNÝMI VOLBAMI VČETNĚ VOLBY TEPELNÉ ZTRÁTY DOMU ZÍSKAT NAPROSTO ROZDÍLNÉ HODNOTY ηS A DALŠÍCH PARAMETRŮ. VŠECHNY VÝSLEDKY JSOU SPRÁVNÉ A PLATNÉ, JE JEN NA VÝROBCI, JAK DOKÁŽE VOLBY OPTIMALIZOVAT A DOSPĚT K CO NEJVYŠŠÍM HODNOTÁM ηS.

 

Závěr:

Štítkování tepelných čerpadel podle hodnot ηS je jistě dobrá myšlenka, jak velmi jednoduše umožnit zákazníkům výběr kvalitního tepelného čerpadla.

Norma EN 14825, podle které se měří ηS, ale obsahuje příliš mnoho voleb a možností, jak ovlivnit výsledky, má jiné podmínky pro invertorová a ON/OFF tepelná čerpadla a zvýhodňuje tepelná čerpadla s možností chlazení oproti tepelným čerpadlům pouze pro topení.  Kvůli tomu nelze tepelná čerpadla různých provedení mezi sebou objektivně porovnávat. Pro stejné tepelné čerpadlo lze možnými volbami legálně získat naprosto odlišné hodnoty ηS. Navíc v praxi díky dalším výše popsaným vlivům budou TČ pracovat s jinými reálnými hodnotami ηS, než které výrobci prezentují (i když jsou stanoveny správně).  

 

SEZONNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST NENÍ VLASTNOST TEPELNÉHO ČERPADLA.

JEJÍ HODNOTA SE MĚNÍ S MNOHA FAKTORY.

 

A tak i opravdu dobré tepelné čerpadlo nemusí mít špičkové hodnoty ηS, protože jeho výrobce se nezabýval optimalizací výpočtu a zvolil např. pro účely výpočtu dům o takové tepelné ztrátě, na který se obvykle čerpadlo instaluje, a ne ten, na kterém by vyšly nejlepší parametry.

 

NEVYBÍREJTE SI TEPELNÉ ČERPADLO JEN PODLE HODNOTY ηS, VYŠŠÍ POZICE TEPELNÉHO ČERPADLA V POMYSLNÉM ŽEBŘÍČKU TEPELNÝCH ČERPADEL DLE ηS VŮBEC NEZARUČUJE STEJNÉ POŘADÍ REÁLNÝCH HODNOT ηS VE VAŠEM DOMĚ.

 

Použité zkratky:

ηS - sezonní energetická účinnost, vyjadřuje poměr mezi energií dodanou tepelným čerpadlem (a bivalentním zdrojem) do domu vůči primární energii paliva v elektrárně.

TČ – tepelné čerpadlo

HDO – hromadné dálkové ovládání TČ, blokuje provoz TČ ve vysokém tarifu.

INVERTOR – systém plynulého řízení výkonu tepelného čerpadla

TČ ON/OFF – tepelné čerpadlo ovládané zapnutím a vypnutím bez možnosti řídit výkon

 

 

 

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ